Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium onderbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Grieks
 • Griekse Taal en Cultuur
 • Klassieke culturele vorming
 • Klassieke talen
 • Latijn
 • Latijnse Taal en Cultuur
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Cultuur en geschiedenis
 • Cultuurbeschouwing
 • Informatievaardigheden
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Taalbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
 • Teksten en literatuur
 • Tekstontsluiting
 • Vergelijking tussen cultuuruitingen
 • Vertalen
 • Zelfstandige oordeelvorming
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Leraren
 • Leermiddelen en ICT
 • Omgaan met verschillen
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • (Individueel) pensum
 • Actief Latijn / Grieks in de onderbouw
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Europese bewustwording
 • Lees- en vertaalstrategiëen
 • Pensum
 • Persoonlijke ontwikkeling'
 • Receptie
 • Thematisch lezen
 • Vertaalvaardigheid

Overzicht lesmethodes

31-5-2017
De docent is vrij om zijn onderwijs vorm te geven binnen de wettelijke kaders en richtlijnen. 

Uitgeverijen bieden docenten lesmethodes in boekvorm, digitaal of een combinatie van beide.  Dit aanbod vindt u hier bijeengezet:

Methoden onderbouw

Methoden bovenbouw

(Les)boeken ter voorbereiding op Rome- of Griekenlandreis

Daarnaast vindt u op de website van VU-vaknetwerk Klassieke Talen ook uitgewerkte lessenreeksen rond verschillende thema's en auteurs. U kunt daar ook uw eigen lessenreeksen aanbieden.

In het SLO-archief staan de volgende handreikingen of voorbeeldlesmateriaal: