Sector
 • Gymnasium
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Latijnse Taal en Cultuur
 • Latijn
Vakinhoud
 • Betekenisgeving
 • Cultuur en geschiedenis
 • Cultuurbeschouwing
 • Reflectie op klassieke teksten en cultuur
 • Taalbeschouwing
 • Taalsysteem
 • Informatievaardigheden
 • Tekst- en literatuurbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Doelen
 • Leraren
 • Inhouden
 • Vaardigheden
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Actualisatie
 • Gouden Standaard
 • Integratie taal en cultuur
 • Thematisch lezen
 • Receptie
 • Alfa-wetenschappelijke denk- en werkwijzen

Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur

24-8-2018

​Deze publicatie biedt docenten klassieke talen een handreiking om een eigen curriculum te ontwikkelen, het eigen curriculum te toetsen aan de eindtermen, kernen, inhouden, vaardigheden en tussen doelen voor de onder- en bovenbouw van de vakken GTC en LTC of om meer zicht te krijgen op de doorlopende leerlijnen van het vak. Met behulp van de website ​​Leerplan in Beeld​ en de gangbare lesmethodes Latijn wordt verhelderd hoe de website Leerplan in Beeld gebruikt kan worden in de onderwijspraktijk.​

Contactpersoon